PPC vyrába ekologicky zodpovedným spôsobom a v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Definujeme  ciele, aby sme minimalizovali vplyv našich zariadení, činností a služieb na životné prostredie. PPC sa zaväzuje ku:

  • Znižovaniu akéhokoľvek druhu odpadu a zvýšenie opätovného použitia a recyklovania interného odpadu.
  • Zníženiu spotreby energie.
  • Monitorovaniu a riadeniu environmentálnych rizík.
  • Vyhnutiu sa spotrebe a vzniku emisií nebezpečných látok počas výroby.
  • Zvyšovaniu environmentálneho povedomia všetkých zamestnancov.

REACH/ROHS

Všetky porcelánové izolátory PPC sú vyrobené z korundového porcelánu C130. POrcelán je vyrobený z prírodných materiálov, vrátane čínskej hlinky, hlinky, živcov a hliníka. Tieto suroviny a minerály neobsahujú žiadne konfliktné materiály alebo látky, ktoré sú uvedené v smernici RoHS alebo SVHC. PPC používané armatúry a príruby sú vyrobené prevažne z liatiny alebo hliníkového odliatku, ktoré neobsahujú žiadny z konfliktných materiálov alebo látky, ktoré sú veľmi rizikové. Neprodukujeme žiadny nebezpečný odpad ako vedľajší produkt výrobného procesu a nie sú známe žiadne akútne ani chronické dopady na životné prostredie.

PPC je odhodlaná sledovať vývoj vyššie uvedených látok, ktoré vyvolávajú veľmi vysoké obavy a je pripravená prijať opatrenia vždy, keď je to potrebné.

Contact us

Any questions?
Complete the form
for more information

The personal data provided above are necessary to ensure the processing of your request.

In accordance with General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals and any other local data protection laws applicable, you have the right of access, rectification, erasure, portability and limitation of your personal data processing. To know and exercise your rights, please consult our Terms of Use