PPC vyrába ekologicky zodpovedným spôsobom a v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Definujeme  ciele, aby sme minimalizovali vplyv našich zariadení, činností a služieb na životné prostredie. PPC sa zaväzuje ku:

  • Znižovaniu akéhokoľvek druhu odpadu a zvýšenie opätovného použitia a recyklovania interného odpadu.
  • Zníženiu spotreby energie.
  • Monitorovaniu a riadeniu environmentálnych rizík.
  • Vyhnutiu sa spotrebe a vzniku emisií nebezpečných látok počas výroby.
  • Zvyšovaniu environmentálneho povedomia všetkých zamestnancov.

REACH/ROHS

Všetky porcelánové izolátory PPC sú vyrobené z korundového porcelánu C130. POrcelán je vyrobený z prírodných materiálov, vrátane čínskej hlinky, hlinky, živcov a hliníka. Tieto suroviny a minerály neobsahujú žiadne konfliktné materiály alebo látky, ktoré sú uvedené v smernici RoHS alebo SVHC. PPC používané armatúry a príruby sú vyrobené prevažne z liatiny alebo hliníkového odliatku, ktoré neobsahujú žiadny z konfliktných materiálov alebo látky, ktoré sú veľmi rizikové. Neprodukujeme žiadny nebezpečný odpad ako vedľajší produkt výrobného procesu a nie sú známe žiadne akútne ani chronické dopady na životné prostredie.

PPC je odhodlaná sledovať vývoj vyššie uvedených látok, ktoré vyvolávajú veľmi vysoké obavy a je pripravená prijať opatrenia vždy, keď je to potrebné.

Kontaktujte nás info@ppcinsulators.com

Máte otázky?
Kontaktujte nás!

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné na zabezpečenie spracovania vašej žiadosti.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov a všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov máte právo na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť a obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. , Ak sa chcete dozvedieť a uplatniť svoje práva, prečítajte si naše Podmienky používania